Menu

Farmy PV

Energia Słoneczna » Farmy PV

Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji na rynku energetycznym wzbogaciliśmy ofertę grupy ITEO o projekty z zakresu farm fotowoltaicznych na rynek polski. Wzrost zainteresowania fotowoltaiką w naszym kraju nie jest przypadkowy uwzględnia, bowiem bardzo korzystne dla tej gałęzi energetyki projekty ustaw o Odnawialnych Źródłach Energii oraz Zmiany Ustawy Prawo Energetyczne. Takie uwarunkowania prawne w połączeniu z korzystnymi warunkami nasłonecznienia w Polsce, porównywalnymi z warunkami panującymi w sąsiednich krajach Europy środkowowschodniej spowodowały, iż obecnie realizujemy szereg projektów dla uspołecznionego i prywatnego inwestora. Realizujemy inwestycje od 200 kWp do 12 MW w województwach lubuskim, dolnośląskim oraz opolskim. W celu obniżenia kosztów inwestycji uwzględniamy już na etapie projektowania możliwość współpracy i zaangażowanie inwestora w realizacji farmy fotowoltaicznej (oczywiście jeżeli inwestor posiada takie możliwości) . Współpraca może odbywać się na różnych zasadach począwszy od wykonania prac organizacyjnych, ziemnych, budowlanych do wspólnego uruchomienia a także samodzielnej eksploatacji farmy fotowoltaicznej. Budowa farmy solarnej PV wiąże się z koniecznością przejścia przez określone procedury amdministracyjne i zdobycia niezbędnych pozwoleń, warunków.

W odpowiedzi na bardzo nurtujące Państwa pytanie - czy jest inwestorowi potrzebne pozwolenie na budowę czy też wystarczy tylko zgłoszenie robót budowlanych na montaż instalacji PV ? Poniżej prezentujemy interpretację GUNB jako odpowiedź na często nam zadawane pytanie:

"W sprawie montażu ogniw fotowoltaicznych na obiektach budowlanych oraz wolnostojących ogniw fotowoltaicznych.

W sprawie montażu ogniw fotowoltaicznych na obiektach budowlanych oraz wolnostojących ogniw fotowoltaicznych W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 984), która dokonała nowelizacji przepisu art. 29 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), GUNB przedstawia stanowisko w sprawie montażu ogniw fotowoltaicznych na obiektach budowlanych oraz wolnostojących ogniw fotowoltaicznych. Przedmiotowe stanowisko zostało opracowane w oparciu o wyjaśnienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) z dnia 19 grudnia 2013 r., znak: BP-2bk-0731-47/13.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że w obecnym stanie prawnym, wobec nowego brzmienia art. 29 ust. 2 pkt 16 ustawy – Prawo budowlane, należy stwierdzić, że pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, nie wymaga prowadzenie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW. Nieistotny jest także cel, dla jakiego urządzenia te będą montowane, tj. czy ich zadaniem będzie zapewnienie możliwości użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, a tym samym stanowić będą urządzenia budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy – Prawo budowlane, czy też będą produkowały energię elektryczną w celu jej dalszej odsprzedaży. Wyjątek od powyższej zasady przewidziany został w art. 29 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane.

Zgodnie z tym przepisem prowadzenie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW wymaga uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku, gdy stanowią one przedsięwzięcie wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. 1235, z późn. zm.). Natomiast prowadzenie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej wyższej niż 40 kW w każdym przypadku wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Powyższe wynika z faktu, iż przepis art. 29 ust. 2 pkt 16 ustawy – Prawo budowlane stanowi lex specialis w stosunku do innych robót budowlanych wymienionych w art. 29 ustawy – Prawo budowlane. Podkreślenia wymaga fakt, że art. 30 ustawy – Prawo budowlane zawiera wyliczenie przypadków, w których wymagane jest zgłoszenie właściwemu organowi budowy lub robót budowlanych wymienionych w art. 29. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 lit b ustawy – Prawo budowlane zgłoszenia wymaga m. in. wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń o wysokości powyżej 3m na obiektach budowlanych.

Tym samym instalowanie na obiekcie budowlanym urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW o wysokości powyżej 3m wymaga dokonania zgłoszenia. Natomiast kwestie związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy uregulowane zostały w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.). Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zgodnie z przepisem art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydanie decyzji o warunkach zabudowy wymaga zmiany zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 i art. 86 ww. ustawy. Przepis art. 50 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Z przepisu art. 59 komentowanej ustawy wynika, że decyzji o warunkach zabudowy wymaga: zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego; zmiana zagospodarowania terenu polegająca na wykonaniu innych robót budowlanych; zmiana zagospodarowania terenu w inny sposób, nie wymagający pozwolenia na budowę lub zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części. Od powyższej zasady wprowadzono wyjątki. Decyzji o warunkach zabudowy nie wymaga: tymczasowa, jednorazowa zmiana zagospodarowania terenu, trwająca do roku i nie wymagająca pozwolenia na budowę; roboty budowlane polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska; roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę, które jednocześnie nie prowadzą do zmiany zagospodarowania terenu oraz do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. W świetle powyższego należy stwierdzić, że decyzji o warunkach zabudowy nie wymaga instalacja na obiekcie budowlanym urządzeń fotowoltaicznych wraz z konstrukcją mocującą, o ile czynność ta nie prowadzi do zmiany zagospodarowania terenu lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz nie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę.

Sytuacja ta dotyczy urządzeń fotowoltaicznych służących do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby danej nieruchomości, gdyż wówczas nie zmienia się jej sposób użytkowania, a jedynie źródło, z którego pozyskiwana jest energia elektryczna pozwalająca na korzystanie z nieruchomości. W takim przypadku należy uznać, że ewentualna sprzedaż nadwyżki energii elektrycznej, nie powinna automatycznie oznaczać zmiany sposobu zagospodarowania terenu lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Ustalenie, czy w konkretnym stanie faktycznym nastąpi zmiana zagospodarowania terenu albo zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, a tym samym czy zaistniały przesłanki do wydania decyzji o warunkach zabudowy, należy do organu prowadzącego postępowanie. Podkreślenia wymaga, że przedmiotowe stanowisko, podobnie jak stanowiska zajmowane przez inne organy administracji publicznej, nie mają mocy powszechnie obowiązującej i nie są wiążące dla organów administracji rządowej ani sądów administracyjnych. 

 

 http://www.gunb.gov.pl/

 


Następnym bardzo ważnym krokiem przy realizacji budowy farmy fotowoltaicznej a może i najważniejszym jest otrzymanie warunków odbioru wyprodukowanej energii przez przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją energii. Poniżej przedstawiamy Państwu zebrane wnioski w tym temacie, które zostały przedstawione w notatce z dnia 9.10.2012 roku na stronie internetowej gramwzielone.pl "Ministerstwo Gospodarki podtrzymało generalne zasady przyłączenia źródeł odnawialnych do sieci, które mają obowiązywać po wprowadzeniu w życie nowej ustawy o OZE. 


W nowym systemie wsparcia dla OZE w dalszym ciągu przysługiwać ma pierwszeństwo w przyłączaniu odnawialnych źródeł energii - w stosunku do konwencjonalnych elektrowni. Podtrzymana zostaje także zasada obowiązująca w obecnym systemie, zgodnie z którą przedsiębiorstwo zajmujące się przesyłem lub dystrybucją energii będzie musiało przyłączyć do swojej sieci OZE pod warunkiem spełnienia warunków ekonomicznych i technicznych. Przedsiębiorstwa energetyczne będą musiały wyznaczyć inwestorom w warunkach przyłączenia harmonogram prac i koszty związane z niezbędną do przyłączenia rozbudową sieci. W przypadku braku warunków technicznych przedsiębiorstwo energetyczne będzie musiało wskazać planowany termin wykonania niezbędnej rozbudowy lub modernizacji sieci i zaproponować najbliższy możliwy termin przyłączenia po wykonaniu rozbudowy lub modernizacji sieci, podając szczegółowo uzasadnienie tego terminu.

Ponadto, w przypadku niewystarczających warunków technicznych w zakresie całej planowanej przez inwestora mocy elektrowni przedsiębiorstwo energetyczne będzie zobowiązane do wydania warunków przyłączenia na taką moc, dla jakiej będą spełnione warunki techniczne przyłączenia.

Co ciekawe, najnowsza wersja projektu ustawy Prawo energetyczne wprowadza regulację, zgodnie z którą - w przypadku gdy wartość dostępnej mocy przyłączeniowej jest mniejsza niż wartość mocy przyłączeniowej określonej przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci odnawialnego źródła energii, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej może, na wniosek tego podmiotu, wydać warunki przyłączenia i zawrzeć umowę o przyłączenie, pod warunkiem, że odnawialne źródło energii będzie wyposażone w magazyn energii elektrycznej umożliwiający magazynowanie energii wytworzonej z tego źródła.

Nowe Prawo energetyczne utrzyma także obowiązek wniesienia przez inwestora zaliczki w wysokości 30 zł/kW planowanej mocy w przypadku podłączenia do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, przy czym kwota zaliczki nie będzie mogła przekroczyć 3 mln zł. Inwestor będzie musiał wnieść zaliczkę w terminie do 21 dni od dnia złożenia wniosku o przyłączenie. Zaliczka będzie musiała być zwrócona inwestorowi niezwłocznie w przypadku odmowy przyłączenia.

Nowe Prawo energetyczne utrzyma także obowiązek sporządzania ekspertyzy określającej wpływ planowanego przyłączenia na sieć energetyczną. Z obowiązku tego zwolnione będą jednak źródła o mocy do 2 MW.

Przedsiębiorstwo energetyczne będzie musiało wydać warunki przyłączenia w terminie do 30 dni - dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym do 1 kV oraz do 150 dni dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu powyżej 1 kV - licząc od dnia złożenia przez inwestora kompletnego wniosku. Warunki przyłączenia będą ważne 2 lata.

W nowym systemie wsparcia dla OZE preferencyjnie zostaną potraktowane mikrointalacje - ale tylko w przypadku podłączania do sieci dystrybucyjnych. Ministerstwo Gospodarki przewiduje, że w tym wypadku od inwestora nie będzie pobierana opłata związana z przyłączeniem. W przypadku podłączenia mikroinstalacji do sieci przesyłowej, rozliczenie kosztów przyłączenia ma się odbywać natomiast na zasadach ogólnych.

W przypadku OZE większych niż mikrointalacje, ale o mocy nie większej niż 5 MW od inwestora ma być pobierane za przyłączenie połowę opłaty ustalonej na podstawie rzeczywistych kosztów przyłączenia. Przez realizację przyłączenia ustawa o OZE uznaje budowę odcinka lub elementu sieci służącego do połączenia instalacji odnawialnego źródła energii podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z pozostałą częścią sieci.

źródło: gramwzielone.pl