Menu

Lukon

Radio Zachód - wywiad 6.03.2015

http://www.zachod.pl/radio-zachod/serwis-informacyjny/region/w-nowym-kisielinie-chca-produkowac-prad-z-glonow/

 

W dniu 6.03 2015 odbyła się prezentacja projektu Lukon - innowacyjnych technologii wytwarzania energii wraz z prezentacją Partnerów i Inwestorów współpracujących przy jego realizacji.

 


 

7.11.2014 braliśmy udział w Konferencji ,, Własność Intelektualna w innowacyjnej gospodarce,, która odbyła się w Hotelu Ruben. Przedstawiliśmy swoje doświadczenia jakie towarzyszą nam podczas realizacji projektu Lukon. udział wzięli także: dr. Alicja Adamczak - Prezez Urzędu Patentowego RP, Elżbieta Polak - Marszałek Województwa, dr hab.inż. Andrzej Pieczyński - Prorektor ds. Rozwoju UZ

 

 

Wypowiedź naszego Partnera Biznesowego Henryka Mazurkiewiecza prezeza firmy Mazel podczas wizyty Ewy Kopacz w Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie k. Zielonej Góry. Wspomina o naszym wspólnym projekcie LUKON którego jesteśmy głównym pomysłodawcą.

 

http://www.zachod.pl/files/2014/10/uz-ewa-kopacz-oficjalnie-otwiera-pnt-3.mp3

 

ITEO Sp. z o.o. jako Lider Konsorcjum i w imieniu Partnerów:

Uniwersytetu Zielonogórskiego i Firmy MAZEL Sp. J., ma  zaszczyt zaprezentować  Państwu i zaprosić do aktywnej współpracy w realizacji projektu  Powiązanych Technologii Produkcji Energii Odnawialnej w ramach projektu LUKON.

 

Stan obecny:

 Na rynku energetycznym energii odnawialnej znanych jest wiele technologii wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej,  peletu z biomasy, biopaliwa,  itp.

 

Spółka  ITEO opracowała projekt  powiązanych technologii, który pozwoli w bardzo znaczny sposób obniżyć koszta wytwarzania energii. Opracowano przy współpracy partnerów z Niemiec i naszego rynku w najbardziej ogólny sposób to ujmując tzw. " kombajn energetyczny", który nazwano LUKON.

 

Implementacja powyższej technologii i uzyskanie innowacyjnych produktów w postaci paliw o szerokim spektrum zastosowań pozwoli otrzymać wysoki tzw. efekt ekonomiczny. Efekt ten jest ściśle powiązany z efektem ekologicznym, ponieważ zachodzi istotne pomniejszenie masy odpadów. Powiązanie efektów ekonomicznych z efektami ekologicznymi to bardzo racjonalna metodyka myślenia i działania, a jej wdrożenie znajdzie w krótkim czasie szereg naśladowców, przyczyniając się tym samym do optymalizacji rozwiązań służących ochronie środowiska w którym żyjemy. Powstanie prawdziwy proekologiczny produkt polski. 

 

 

 

 

Istota innowacji - wynalazku

Istotą wynalazku jest stworzenie systemu powiązanych technologii wytwarzania i wykorzystania energii odnawialnej w układzie zamkniętym ściśle ze sobą powiązanych i wzajemnie się uzupełniających technologii.

      

System powiązanych technologii składa się z podstawowego zakładu jakim jest biogazownia, która zasilana jest tzw. odpadową biomasą glonową  z hodowli alg. Odpadową -dlatego ponieważ biomasa glonowa w pierwszej kolejności podana jest na wytłaczarkę olejową celem odciśnięcia z glonów frakcji olejowej, następnie masa glonowa poddana jest obróbce technicznej gdzie odzyskuje się lipidy, które przekazane są do zakładu produkcji pokarmu dla zwierząt, a to co pozostaje jest idealnym wsadem dla procesu fermentacji w biogazowni.

Biogazownia poza wsadem biomasy glonowej zasilana jest wsadem z upraw roślinnych i odpadów z hodowli zwierzęcej.

Powstały biogaz spalany jest w stacji kogeneratorów gdzie otrzymujemy energię elektryczną i cieplną. Powstały dwutlenek węgla ze spalania biogazu w całości wykorzystany jest w stacji hodowli alg co w bardzo znacznym stopniu wpływa na rozwój i zwiększenie masy glonowej.

     

W biogazowni a dokładnie w stacji kogeneratorów podczas spalania biogazu powstałe ciepło, które w znacznej ilości wykorzystane jest w stacji hodowli alg celem utrzymania stałej temperatury w fotobioreaktorach. Utrzymanie stałej temperatury jest również bardzo ważnym czynnikiem rozwoju i przyrostu masy glonowej.

     

W biogazowni  po zakończonym procesie fermentacji powstaje masa pofermentacyjna, która jest przekazana na stanowisko separatora. Z masy pofermentacyjnej po separatorze otrzymujemy dwie frakcje, frakcję suchą i ciekłą. Frakcja ciekła posiadająca bogaty skład minerałów jest idealną pożywką dla masy glonowej. Pożywka z wody poprocesowej wpływa znacząco na zwiększenie przyrostu masy glonowej.

Frakcję stałą o wilgotności około 27 - 30% przekazujemy na stanowisko peleciarni gdzie jest dosuszana, peletowana i jako nawóz naturalny o bardzo bogatym NPK wykorzystana w ogrodnictwie, sadownictwie w ogródkach przydomowych lub do nawożenia pól uprawnych, może być również wykorzystana jako biomasa do współspalania.

     

Z racji tej iż Polska leży w strefie klimatycznej o niskim poziomie nasłonecznienia a hodowla alg wymaga stałego poziomu naświetlenia koniecznego dla pełnego rozwoju i zwiększenia masy glonowej, zdecydowano się na zastosowanie instalacji fotowoltaicznej, która ma za zadanie zasilić stację hodowli alg  światłem w okresie zimowym, pochmurnym i nocnym.

Instalacja fotowoltaiczna wyposażona jest dodatkowo w stację akumulatorową która gromadzić będzie nadmiar wytworzonej energii elektrycznej dla wykorzystania jej w dni pochmurne lub w czasie nocnym .

Przewidziano również awaryjne zasilanie oświetlenia stacji hodowli alg prądem powstałym w stacji kogeneracyjnej biogazowni, które wykorzystane będzie w momencie braku energii z farmy fotowoltaicznej

 

 

Korzyści z zastosowania systemu połączonych technologii

 

Wykorzystanie powstałych produktów  w układzie zamkniętym powiązanych technologii pozwala nam na:

a)  znaczne obniżenie kosztów wytwarzania energii elektrycznej,

b)  zagospodarowanie powstałej energii cieplnej,

c)  ograniczenie emisji i zagospodarowanie dwutlenku węgla,

d)  zagospodarowanie wody powstałej z masy pofermentacyjnej,

e)  wykorzystanie energii słonecznej,

f)  otrzymanie biopaliwa i

g)  lipidów dla karmy zwierząt,

h)  ograniczenie importu ropy

h)  ograniczenie areału potrzebnego pod uprawy np. kukurydzy (dla przykładu, z 1ha uprawy kukurydzy możemy otrzymać około 15 - 18 ton suchej masy a z 1 ha uprawy alg możemy otrzymać około 250 - 280 t suchej masy),

i)  wykorzystanie nawozu naturalnego powstałego z masy pofermentacyjnej lub peletu jako biomasy

 

 

Korzyści dla środowiska

 

System powiązanych technologii pracujący w układzie zamkniętym pozwala na:

a) ograniczenie emisji CO2 do atmosfery poprzez wykorzystanie dwutlenku węgla w stacji hodowli alg

b) Wykorzystanie masy pofermentacyjnej jako nawozu naturalnego, co przekłada się na ograniczenie  produkcji nawozów sztucznych w zakładach azotowych

c) ograniczenie emisji ciepła do atmosfery powstałego podczas spalania biogazu przez jego  zagospodarowanie w stacji hodowli alg i zakładzie peletu.

d) przez wprowadzenie do systemu hodowli alg, bardzo znacznie ograniczymy zapotrzebowanie na areał pod uprawy roślinne  dla wsadu do biogazowni, który to można przeznaczyć na uprawy roślin spożywczych  

e) ograniczenie szkodliwych wyziewów metali ciężkich ze spalania ropy, poprzez wprowadzenie biopaliwa pochodzącego z hodowli alg   

 

Zabezpieczenie własności intelektualnej 

 

Stworzony system powiązanych technologii który pracuje na zasadzie wzajemnego wykorzystania powstałych produktów jest pierwszym tego rodzaju systemów na świecie.

System został zgłoszony przez ITEO jako patent na wynalazek w Urzędzie Patentowym RP. 

 

   FAZA A - Uniwersytety                 +              FAZA B - Firmy            =                LUKON  - Produkt            

Uniwersytet ZIelona Góra                         ITEO Sp. z o.o.                                                           Konsorcjum LUKON

                                                                       Mazel M.H. Mazurkiewicz Sp.J.                              nowo powstała Spółka

                                                                       Biogas Hochreiter GmbH                                                                   

                                                                       SAO gmbH & Co.KG                                    

                                                                       Rudiger Hein

                                                                       Sewald GmbH & Co.KG

 

Placówki naukowe 

 współpracujących uniwersytetów odpowiedzialne będą za  FAZĘ A - badawczą polegającą na przeprowadzeniu badań naukowych, symulacyjnych, analizę rynkową  i prac rozwojowych nakierowanych na zastosowanie innowacyjnej technologii energii odnawialnej w działalności gospodarczej 

 

Firmy 

odpowiedzialne będą za  FAZĘ B - przygotowań do wdrożenia  wyników fazy A, do zastosowania technologii wytwarzania zielonej energii w działalności gospodarczej; w szczególności obejmujących wykonanie  instalacji  innowacyjnych połączonych technologii.